Shindy 04-311 Piston and Ring Kit

Shindy 04-311 Piston and Ring Kit

Shindy 04-311 Piston and Ring Kit

  • Yamaha YFM350U Big Bear 2×4, YFM350FW Big Bear 4×4, YFM350FWB Big Bear, YFM350X Warrior, YFM350 Wolverine, YFM350A Bruin 2×4, YFM350 Bruin 4×4, YFM350R Raptor, YFM350 Grizzly 1987-2013

Shindy Piston and Ring Kit 04-311 83mm 349cc 4-Stroke Single Yamaha YFM350U Big Bear 2×4, YFM350FW Big Bear 4×4, YFM350FWB Big Bear, YFM350X Warrior, YFM350 Wolverine, YFM350A Bruin 2×4, YFM350 Bruin 4×4, YFM350R Raptor, YFM350 Grizzly 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
More Info

$ 56.47


UTV Cylinder